Thông tin mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 6019 | Cật nhập lần cuối: 5/30/2020 11:29:41 AM | RSS

- Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất trong tháng 3 năm 2018 theo số liệu thống kê của Hiệp Hội Điều Việt Nam - VINACAS: Olam (IZ Bien Hoa II), Long Sơn, Olam VN, Long Sơn Inter Foods, Hapro (North), Rals Vietnam, Hoàng Sơn 1, Đa kao, Thảo Nguyên, Cao Phát.

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu tháng 03/2018.

(ĐVT: 1.000.000 USD)

1

OLAM (IZ BIEN HOA II)

35.99

2

LONG SON JSC

15.20

3

OLAM VIETNAM

7.56

4

LONG SON INTER FOODS

6.27

5

HAPRO (NORTH)

6.25

6

RALS VIETNAM

6.02

7

HOANG SON 1

5.89

8

DA KAO

5.81

9

THAO NGUYEN

5.74

10

CAO PHAT

5.05

Thông tin mới Chứng nhận